การประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและและชุมชนศึกษา ครั้งที่ 3/2560
รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) งานสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมวิชาการระดับชาติ "Communication 4.0: นวัตกรรม สร้างสรรค์ ความยั่งยืน?"
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนรัตนมงคล "โควต้าเรียนดี-กิจกรรมเด่น" และทุนส่งเสริมการศึกษา "ครึ่งหนึ่ง (UTCC Gold)" คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
*** อัพเดทกำหนดการ *** คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย มอบทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ม.หอการค้าไทย เปิดผลวิจัยพฤติกรรมการรับข่าวสารและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสื่อมวลชน
2016 AMSAR E-Journal
สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอนุมัติให้คณะนิเทศศาสตร์เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนรัตนมงคล "โควต้าเรียนดี-กิจกรรมเด่น" และทุนส่งเสริมการศึกษา "ครึ่งหนึ่ง (UTCC Gold)" คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล "โควต้าเรียนดี-กิจกรรมเด่น" คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์