รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) โครงการงานสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ปี 2561 "Big Data and Marketing Communication"
ปังเว่อร์! คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เปิดตัวหลักสูตรใหม่ด้านดิจิทัลคอนเทนต์
การประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและและชุมชนศึกษา ครั้งที่ 3/2560
ม.หอการค้าไทย เปิดผลวิจัยพฤติกรรมการรับข่าวสารและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสื่อมวลชน
2016 AMSAR E-Journal
สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอนุมัติให้คณะนิเทศศาสตร์เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนรัตนมงคล "โควต้าเรียนดี-กิจกรรมเด่น" และทุนส่งเสริมการศึกษา "ครึ่งหนึ่ง (UTCC Gold)" คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล "โควต้าเรียนดี-กิจกรรมเด่น" คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ม.หอการค้าไทย เปิดผลวิจัยเจาะพฤติกรรมการรับชม การรับรู้แบรนด์ทีวีดิจิตอลในกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น แนะเร่งสร้างแบรนด์ควบคู่พัฒนาคอนเทนต์
You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์