หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

>> หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็น
1 ผู้บริหารด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผน
2 นักจัดการการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับประเทศและระดับสากลทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ

สมัครเรียน คลิก

You are here: Home หลักสูตร ปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด