หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

>> หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

 
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการทางานด้านการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารองค์กรทั้งของหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคเอกชนประเภทไม่มุ่งแสวงกาไรที่ให้ความสาคัญแก่การประยุกต์แนวคิดด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กร ตอบสนองต่อผู้ที่มีเป้าหมายในการทางานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง ในระยะยาวมุ่งเน้นทั้งการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และแบรนด์องค์กร การสื่อสารการตลาด เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม และการสื่อสารการตลาดโดยอาศัยช่องทางสื่อใหม่
 
ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ อาทิ
  • ผู้บริหารงานสื่อสารการตลาด
  • ผู้บริหารการสื่อสารแบรนด์สินค้า
  • ผู้บริหารแบรนด์และภาพลักษณ์องค์กร
  • ผู้บริหารงานสื่อสารองค์กรและการจัดการชื่อเสียง
  • ผู้บริหารกลยุทธ์และงานสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
  • ผู้ประกอบการ

สนใจรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

You are here: Home หลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด