สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

>> สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรการสื่อสารเชิงกลยุทธ์พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้าน มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์และวิจัย เพื่อพัฒนางานสื่อสารให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดงานทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ ทั้งนี้ เป็นการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรการสื่อสารเชิงกลยุทธ์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Business Smart) ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีภาพลักษณ์ทางธุรกิจระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันชั้นนำด้านธุรกิจในเอเซีย การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าและมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศภายใต้สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจระบบการค้าเสรี

You are here: Home หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์