เอกวารสารศาสตร์ดิจิทัล

>> สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน เอกวารสารศาสตร์ดิจิทัล

เส้นทางอาชีพ : นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ เจ้าของธุรกิจสื่ออิสระ ผู้ผลิตสื่อและเนื้อหาด้านวารสารศาสตร์ดิจิทัล

รายวิชาที่น่าสนใจ :

  • คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานวารสารศาสตร์
  • การบรรณาธิกรและผลิตหนังสือพิมพ์
  • การบรรณาธิกรและผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
  • การผลิตสื่อวารสารศาสตร์ดิจิทัล
  • วารสารศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
You are here: Home หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน เอกวารสารศาสตร์ดิจิทัล