สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน

>> สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน

หลักสูตรนวัตกรรมสื่อสารมวลชนพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะความสามารถในการสื่อสารมวลชนอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์และวิจัย เพื่อพัฒนางานสื่อสารให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายตามพันธกิจนักสื่อสารมวลชน ตลอดจนเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดงานสื่อสารมวลชน และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industry) ทั้งนี้ เป็นการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Business Smart) ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีภาพลักษณ์ทางธุรกิจระดับสากลซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันชั้นนำด้านธุรกิจในเอเซีย การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความสามารถในการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะด้านวารสารศาสตร์แบบหลอมรวม (Convergence) ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และด้านภาพยนตร์ดิจิทัล เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานด้านสื่อสารมวลชนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศท่ามกลางภูมิทัศน์ของสื่อ (Media Landscape) ในสังคมโลก

 

You are here: Home หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน