ทุนการศึกษามหาวิทยา่ลัยหอการค้าไทย

ทุนการศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีดังต่อไปนี้

1 ทุนรัตนมงคล    
2.ทุนความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน
3.ทุนทายาทธุรกิจ SMEs
4.ทุนทายาทเกษตรกร
5.ทุนนักกีฬา
6.ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสวัสดิการนักศึกษา 02 697 6911 - 3

 

You are here: Home สมัครเรียน ทุนการศึกษา