วิสัยทัศน์

>> วิสัยทัศน์คณะนิเทศศาสตร์  •  CA Vision

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านนิเทศศาสตร์ ที่เป็นพลังสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและเศรษฐกิจของชาติ

 

>> ปรัชญาคณะนิเทศศาสตร์    CA Philosophy

สื่อสารทันโลก ส่งเสริมจริยธรรม สร้างสรรค์สังคม

 

>> ปณิธานคณะนิเทศศาสตร์    CA Determination

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งมั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ชั้นนำของประเทศ ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพด้านนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและการสื่อสารทางธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ในการสื่อสาร ความเข้าใจในสังคม และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสื่อ บนพื้นฐานของคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

 

>> สมรรถนะหลักคณะนิเทศศาสตร์     CA Core Competency

• นวัตกรรมสื่อสารมวลชน (Innovative Mass Communication)

• การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Communication)

 

You are here: Home เกี่ยวกับคณะ วิสัยทัศน์