อ.สามารถ แก้วแรมเรือน

person

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6610
 • วุฒิการศึกษา

  • ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันราชภัฎพระนคร

   ประสบการณ์การทำงาน

  • หัวหน้าแผนกผลิตและบริการสื่อการสอน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน
  • ผู้ช่วยหัวหน้ากองเทคโนโลยีการศึกษา
  • หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา ระดับกลาง รุ่นที่ 3 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
   
  อบรมและศึกษาดูงาน
  •  หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 4
  •  หลักสูตรการบริหารยุกต์ใหม่ (สศบ.) (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
  •  ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน
  •  ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ประเทศเกาหลีไต้
   

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

  วิชาที่สอน

  • -

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ครูปฏิบัติการ อ.สามารถ แก้วแรมเรือน