อ.หัสนัย คันธฤทธิ์

hasnai-ka 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6610
 • วุฒิการศึกษา

  ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเลคทรอนิคส์เทคโนโลยี วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

   ประสบการณ์การทำงาน

  ครูปฏิบัติการประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
    (2530 - ปัจจุบัน)
  ผลิตสื่อการสอน บริษัทTest Well (Thailand)Co.Ltd. (2528-2530)
  ผลิตสื่อการสอน ห.จ.ก แอลซีคอมเมอร์เชียล จำกัด (2526-2528)

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  กรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขาการพากย์และการบรรยาย (2548 - ปัจจุบัน)

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

  วิชาที่สอน

  • การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
  • การสื่อข่าวและการรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • การเขียนเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์2
  • ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • หัวข้อพิเศษทางวิทยุกระจายเสียง
  • เทดนิดการนำเสนอด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ครูปฏิบัติการ อ.หัสนัย คันธฤทธิ์