อ.วิเชียร ธรรมลา

vichiar-ta 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 5
 • โทรศัพท์ :
 • วุฒิการศึกษา

  ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

  ประสบการณ์การทำงาน

  ครูปฏิบัติการ ระดับ 4 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   (2539 - ปัจจุบัน)

   • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2536 - 2539)

   • หนังสือพิมพ์มติชน (2534 - 2536) 

  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ (2530 - 2534) 

  อบรมและศึกษาดูงาน 

  • - 

  ผลงานทางวิชาการ

   • - 

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • - 

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • - 

  วิชาที่สอน 

  สอนปฏิบัติการวิชาเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ครูปฏิบัติการ อ.วิเชียร ธรรมลา