อ.สุนทร ปั้นจีน

soontorn-pu 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 7 ชั้น 8
 • โทรศัพท์ : 02 697 6618
 • วุฒิการศึกษา

   • ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ เอกวารสารศาสตร์) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

  ประกาศนียบัตร 

  • การอบรมเทคนิคการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
    สถาบัน INSTALLER INSTALLATION THAI
  • โครงการ ยิ้มอย่างไทย หัวใจบริการ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

   

  ประสบการณ์การทำงาน

  • ครูปฏิบัติการสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมห้อง Control และประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  • พนักงานฝ่ายขายโครงการ บริษัท แสงมิตร อิเลคทริค จำกัด
  • ผู้ช่วยผู้จัดการสวนอาหารเหนือน้ำ อบรมและศึกษาดูงาน
  • งานสัมมนานิเทศศาสตร์ไทย ปี 2007 ตอน : นักนิเทศศาสตร์ไทยยุคดิจิตอล"
  • อบรมการใช้ Macnitosh OS X for Prepress and DTP
  • อบรมการใช้ PDF-X

  ผลงานทางวิชาการ

   • - 

  ประสบการณ์วิชาชีพ

   • - 

  บทความ

   • - 

  เอกสารประกอบการสอน 

  • - 

  วิชาที่สอน

  • CJ 303 การบรรณาธิกรณ์และการผลิตหนังสือพิมพ์

  • CJ 401 การบรรณาธิกรณ์และการผลิตนิตยสาร

  • CP 302 การเขียนเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1

  • CJ 422 การผลิตสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ครูปฏิบัติการ อ.สุนทร ปั้นจีน