อ.ปัญญา ศรีสวัสดิ์ฉิม

punya-sr 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 2
 • โทรศัพท์ :
 •  วุฒิการศึกษา

  • Master of Sciences in Technical Education,King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

  • ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

  ประสบการณ์การทำงาน

  • ครูปฏิบัติการประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2538 - ปัจจุบัน)

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

  วิชาที่สอน

  • การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1

  • การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 2

  • การสื่อข่าวและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์

  • ศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์

  • ผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์

  • การพากย์และใช้เสียงประกอบ (คณะมนุษยศาสตร์)

  • ผู้ประกาศและพิธีกร ( คณะมนุษยศาสตร์ )

  • การผลิตและการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ( คณะมนุษยศาสตร์ )

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ครูปฏิบัติการ อ.ปัญญา ศรีสวัสดิ์ฉิม