อ.นิษฐา ปั้นจีน

nittha-pu 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 7 ชั้น 8
 • โทรศัพท์ : 02 697 6618
 • วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การสื่อสารพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ เอกวารสารศาสตร์) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  • อนุปริญญาศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์
    สถาบันราชภัฏ จันทรเกษม

   ประกาศนียบัตร

  กิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
  • โครงการ ยิ้มอย่างไทย หัวใจบริการ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

  ประสบการณ์การทำงาน

  • ครูปฏิบัติการสาขาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • อาจารย์และวิทยากรพิเศษ วิชาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  • ประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  • เลขานุการประธานบริษัท โอโต้ โมบิล จำกัด
  • พนักงานฝ่ายทดลอง (แผนกฟิสิกส์) บริษัทโทเรไนล่อนไทย จำกัด

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • ผลิตหนังสือพิมพ์ราชภัฏโพสต์ (โดยได้รับเกียรติจาก สภาสถาบันราชภัฏให้ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการ)

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • คู่มือประกอบการเรียนการสอน Introduction To Macintosh
  • คู่มือประกอบการเรียนการสอน Adobe PageMaker 7
  • คู่มือประกอบการเรียนการสอน Adobe Illustrator CS2

  วิชาที่สอน

  • CP 302 การเขียนเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1
  • CJ 201 กราฟิกเพื่องานวารสารศาสตร์

   

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ครูปฏิบัติการ อ.นิษฐา ปั้นจีน