อ.ณัฐวุฒิ เนื้อทอง

nuttawut-na 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • วุฒิการศึกษา

  • ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) สถาบันราชภัฏพระนคร

  ประสบการณ์การทำงาน

  • ครูปฏิบัติการประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2544 - ปัจจุบัน)
  • สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศน์ศึกษา (2541 - 2543)
  • บริษัทออสก้าร์จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยช่างภาพ จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก (2539 - 2541)

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

  วิชาที่สอน

  • การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1
  • การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 2
  • การสื่อข่าวและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
  • ศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
  • ผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์
  • การพากย์และใช้เสียงประกอบ (คณะมนุษยศาสตร์)
  • ผู้ประกาศและพิธีกร (คณะมนุษยศาสตร์)

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ครูปฏิบัติการ อ.ณัฐวุฒิ เนื้อทอง