อ.กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง

kanokkan

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 6
 • โทรศัพท์ : 02 697 6604
 • วุฒิการศึกษา

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  ประสบการณ์การทำงาน

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา บริษัทโอเคแมสจำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัทวอทเอฟเวอร์ มาร์เกตติ้ง จำกัด (ตำแหน่งปัจจุบัน)
  บริษัทวอทเอฟเวอร์ มาร์เกตติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดและจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

  ประสบการณ์งานวิจัย

  ผู้ร่วมวิจัย

  • “โครงการภัยไซเบอร์ - การรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ”  สนับสนุนงบประมาณโดย ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย   หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
  • “โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2555-2559” สนับสนุนงบประมาณโดยจังหวัดราชบุรี  หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
  • “โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรปลอดภัยจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2555-2559” สนับสนุนงบประมาณโดยจังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
  • “โครงการจัดทำเครื่องมือชี้ภาวะการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ” สนับสนุนงบประมาณโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  หัวหน้าโครงการ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

  ผู้วิจัย

  • “การรับรู้และความพึงพอใจในภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ชุด ปราชญ์แห่งแผ่นดิน” ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
  • “การรับรู้และความพึงพอใจในภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ชุด ตามรอยเท้าพ่อ” ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
  • “การรับรู้และความพึงพอใจในภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ชุด ทรัพย์บนดิน” ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
  • “การรับรู้และความพึงพอใจในภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ชุด ฮีโร่” ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
  • “การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อและกิจกรรมในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์และภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงไทย”
  • “การรับรู้และความพึงพอใจในสื่อโฆษณาชุด ลุ้นรถ รวยทอง 100 วัน 100 รางวัล” ของธนาคารออมสิน
  • “การรับรู้ในภาพยนตร์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดพระมหากษัตริย์กับการออม และภาพลักษณ์” ของธนาคารออมสิน
  • “การวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์บริเวณโรงภาพยนตร์ ชุด “ภาษีเพื่อสังคม” และความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารงานของกระทรวงการคลัง”
  • “การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อและกิจกรรมในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์และภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงไทย”
  • “การรับรู้การสื่อสารการตลาดห้องสุขาคอตโต้โชว์เคส (Cotto Showcase) ที่โรงภาพยนตร์ พารากอนซีนีเพล็กซ์”

  ผู้ช่วยนักวิจัย

  • “โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน” สนับสนุนงบประมาณโดย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
  • “โครงการพัฒนาโครงข่ายด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด โครงการจัดตั้งสถานีขนถ่ายสินค้าและคลังสินค้า” สนับสนุนงบประมาณโดย จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

  ผู้แปลร่วม

  • หนังสือ Six Rules for Brand Revitalization สำนักพิมพ์ เพียร์สัน ผู้แปลหลัก  ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน


  วิชาที่สอน

  ระดับปริญญาตรี

  • การรณรงค์การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม
  • การวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
  • การออกแบบเครื่องมือการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
  • พื้นฐานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

  ระดับปริญญาโท

  • หลักการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ.กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง