ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

Buppa 2

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 • Untitled Documen วุฒิการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2547–ปัจจุบัน) 
  • เลขานุการสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (2555-2556)
  • เลขานุการสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน (2554-2555)      

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • อบรมระยะสั้นในต่างประเทศโครงการ Global Intensive Faculty Training  Program (GIFT Program)
    ที่ Faculty of of Humanities & Social Sciences, Bond University, Australia.
  • ศึกษาและดูงานสื่อมวลชนในประเทศญี่ปุ่น ณ Hakuhoudo , Asahi newspaper,
    Yokohama Press Museum, NHK, and Tokyo Keizai University
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการเป็นผู้ประกาศ ครั้งที่ 2
    คณะอักษรศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • การอบรมและการมีส่วนร่วมใน LEO BURNETT Workshop Coures "IMC"
    จัดโดยบริษัท Procter & Gamble Thailand
  • การฝึกอบรมโครงการ Leadership Development Training Program
    จัดโดย สโมสรนิสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ

  • บทความเรื่อง “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการสื่อสาร”. (2550).
     ชุดความรู้นิเทศศาสตร์ โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • งานวิจัยเรื่อง “โครงการจัดการความรู้เพื่อการรณรงค์ป้องกันภัยแผ่นดินไหว
    ในอาคารสูง ระยะที่ 1” (2551)
    สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยร่วม)

   ประสบการณ์วิชาชีพ

  วิทยากรบรรยายพิเศษคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วิทยากรบรรยายพิเศษคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   บทความ

  บทความเรื่อง 'Divergent  VS Convergent 2 กระบวนยุทธ์ซีเอสอาร์ “ร่วมวง”
  หรือ “กำหนดเส้นทางเดินของคุณเอง'”นิตยสารแบรนด์เอจ เอสเซนเชียล
  ฉบับ Care & Share Innovation : Strategy in Graffiti Series 7th.

  รางวัล

  •“รางวัลชมเชย” บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) สาขาภาษาและการสื่อสาร
    เรื่อง “การจัดการทางการสื่อสารเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ :
    กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและไฮเปอร์มาร์เก็ตเทสโก้ โลตัส”
    การประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์
    ระดับชาติและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  วิทยากรบรรยายพิเศษ

  • บรรยายหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารขององค์การธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่”
     และหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารในสาธารณรัฐประชาชนจีน :
     บทบาท  ความรับผิดชอบ  และเสรีภาพของสื่อ”
     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บรรยายหัวข้อเรื่อง “แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารระหว่างประเทศ”
    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เอกสารประกอบการสอน

  • วิชาทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
  • วิชาเรื่องคัดเฉพาะสื่อประสม

   วิชาที่สอน

  ระดับปริญญาตรี :
  •  นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
  • สื่อมวลชนเบื้องต้น
  • เรื่องคัดเฉพาะสื่อประสม
  • สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
   
  ระดับปริญญาโท :
  แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด
    (Marketing Communication Concepts and Theories)
  การบริหารการสื่อสารตราสินค้าเพื่อการแข่งขัน
    (Competitive Brand Communication Management)
   

  ความสนใจพิเศษ 

  มีความสนใจเรื่องการสื่อสารการตลาด  การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
    การสร้างและจัดการเอกลักษณ์องค์กรโดยเฉพาะในบริบทค้าปลีกสมัยใหม่
    รวมทั้งการสร้างแบรนด์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

   

   

   

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์
  louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags fendi replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags queenbag.co hermes replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags hermes replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags fendi replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags twist hair brush twist hair brush twist hair brush sponge brush sponge brush twist hair brush sponge brush oven mitt oven mittes oven mitt heat resistant glove sponge brush twist sponge ove glove ove glove barbecue glove oven mittes oven mittes sponge brush Microsoft 70-415 dumps 650-298 MB4-534 Cisco 646-058 exam 70-557 MB3-462 Microsoft 70-582 exam 070-623 650-575 Cisco 642-279 exam 70-573 070-686 Microsoft MB6-508 dumps 070-639 646-222 Microsoft 070-659 exam 70-121 650-178 646-361 Cisco 646-203 exam MB3-215 642-982 Microsoft 74-322 exam 640-878 700-505 Microsoft MB5-198 dumps 642-144 070-646 MB7-514 70-620 Cisco 642-426 exam 70-123 Cisco 640-916 dumps MB3-700 642-545 Cisco 640-554 exam 70-625 74-343 Microsoft 70-455 exam 070-621 650-293 Microsoft MB7-225 dumps 70-222 MB5-855 070-403 Cisco 700-701 exam MB2-186 070-227 Microsoft MB7-839 exam 70-448