ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

Buppa

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 • Untitled Documen วุฒิการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2547–ปัจจุบัน) 
  • เลขานุการสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (2555-2556)
  • เลขานุการสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน (2554-2555)      

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • อบรมระยะสั้นในต่างประเทศโครงการ Global Intensive Faculty Training  Program (GIFT Program)
    ที่ Faculty of of Humanities & Social Sciences, Bond University, Australia.
  • ศึกษาและดูงานสื่อมวลชนในประเทศญี่ปุ่น ณ Hakuhoudo , Asahi newspaper,
    Yokohama Press Museum, NHK, and Tokyo Keizai University
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการเป็นผู้ประกาศ ครั้งที่ 2
    คณะอักษรศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • การอบรมและการมีส่วนร่วมใน LEO BURNETT Workshop Coures "IMC"
    จัดโดยบริษัท Procter & Gamble Thailand
  • การฝึกอบรมโครงการ Leadership Development Training Program
    จัดโดย สโมสรนิสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ

  • บทความเรื่อง “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการสื่อสาร”. (2550).
     ชุดความรู้นิเทศศาสตร์ โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • งานวิจัยเรื่อง “โครงการจัดการความรู้เพื่อการรณรงค์ป้องกันภัยแผ่นดินไหว
    ในอาคารสูง ระยะที่ 1” (2551)
    สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยร่วม)

   ประสบการณ์วิชาชีพ

  วิทยากรบรรยายพิเศษคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วิทยากรบรรยายพิเศษคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   บทความ

  บทความเรื่อง 'Divergent  VS Convergent 2 กระบวนยุทธ์ซีเอสอาร์ “ร่วมวง”
  หรือ “กำหนดเส้นทางเดินของคุณเอง'”นิตยสารแบรนด์เอจ เอสเซนเชียล
  ฉบับ Care & Share Innovation : Strategy in Graffiti Series 7th.

  รางวัล

  •“รางวัลชมเชย” บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) สาขาภาษาและการสื่อสาร
    เรื่อง “การจัดการทางการสื่อสารเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ :
    กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและไฮเปอร์มาร์เก็ตเทสโก้ โลตัส”
    การประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์
    ระดับชาติและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  วิทยากรบรรยายพิเศษ

  • บรรยายหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารขององค์การธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่”
     และหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารในสาธารณรัฐประชาชนจีน :
     บทบาท  ความรับผิดชอบ  และเสรีภาพของสื่อ”
     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บรรยายหัวข้อเรื่อง “แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารระหว่างประเทศ”
    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เอกสารประกอบการสอน

  • วิชาทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
  • วิชาเรื่องคัดเฉพาะสื่อประสม

   วิชาที่สอน

  ระดับปริญญาตรี :
  •  นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
  • สื่อมวลชนเบื้องต้น
  • เรื่องคัดเฉพาะสื่อประสม
  • สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
   
  ระดับปริญญาโท :
  แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด
    (Marketing Communication Concepts and Theories)
  การบริหารการสื่อสารตราสินค้าเพื่อการแข่งขัน
    (Competitive Brand Communication Management)
   

  ความสนใจพิเศษ 

  มีความสนใจเรื่องการสื่อสารการตลาด  การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
    การสร้างและจัดการเอกลักษณ์องค์กรโดยเฉพาะในบริบทค้าปลีกสมัยใหม่
    รวมทั้งการสร้างแบรนด์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

   

   

   

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์