ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

Buppa

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • Untitled Documen

  วุฒิการศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ประสบการณ์การทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2547–ปัจจุบัน)
  • คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด(2557–ปัจจุบัน)
  • เลขานุการสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (2555-2556)
  • เลขานุการสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน (2554-2555) 

  อบรมและศึกษาดูงาน
  • อบรมระยะสั้นในต่างประเทศโครงการ Global Intensive Faculty Training  Program (GIFT Program)
    ที่ Faculty of of Humanities & Social Sciences, Bond University, Australia.
  • ศึกษาและดูงานสื่อมวลชนในประเทศญี่ปุ่น ณ Hakuhoudo , Asahi newspaper,
    Yokohama Press Museum, NHK, and Tokyo Keizai University
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการเป็นผู้ประกาศ ครั้งที่ 2
    คณะอักษรศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • การอบรมและการมีส่วนร่วมใน LEO BURNETT Workshop Coures "IMC"
    จัดโดยบริษัท Procter & Gamble Thailand
  • การฝึกอบรมโครงการ Leadership Development Training Program
    จัดโดย สโมสรนิสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ผลงานทางวิชาการ
  • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์. (2556). การเล่าเรื่องเกี่ยวกับ CSR. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับพิเศษ.
  • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษา
     ในสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
  ประเทศ.กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์สื่อสารมวลชนเพื่อขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาการพนัน.
  • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ และคณะ. (2550). บทบาทสื่อมวลชนบนถนนประชาธิปไตยใหม่: ชี้นำ เป็นกลาง เลือกข้าง?: เอกสารประกอบการสัมมนา
     วันที่ 17 กันยายน
  2550 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ และคณะ. (2550). ชุดความรู้นิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  • บทความเรื่อง “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการสื่อสาร”. (2550).
     ชุดความรู้นิเทศศาสตร์ โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • งานวิจัยเรื่อง “โครงการจัดการความรู้เพื่อการรณรงค์ป้องกันภัยแผ่นดินไหว
    ในอาคารสูง ระยะที่ 1” (2551)
    สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (นักวิจัยร่วม)

   ประสบการณ์วิชาชีพ
  • วิทยากรบรรยายพิเศษคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิทยากรบรรยายพิเศษคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   บทความ
  • บทความเรื่อง 'Divergent  VS Convergent 2 กระบวนยุทธ์ซีเอสอาร์ “ร่วมวง”
  หรือ “กำหนดเส้นทางเดินของคุณเอง'”นิตยสารแบรนด์เอจ เอสเซนเชียล
  ฉบับ Care & Share Innovation : Strategy in Graffiti Series 7th.

   รางวัลทางวิชาการ
  • “รางวัลชมเชย” จากการประกวดผลงานวิจัยในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
     เรื่องความสัมพันธ์
  ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
  • “รางวัลชมเชย” จากการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ระดับชาติและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง
  การจัดการทางการสื่อสารเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ :กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
     และไฮเปอร์มาร์เก็ตเทสโก้ โลตัส

   ประสบการณ์วิชาชีพ
  • คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและนิตยสาร  BrandAge Essential
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาดให้แก่ภาครัฐและเอกชน
  • ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ให้แก่ภาครัฐและเอกชน
  • วิทยากรด้านการสร้างแบรนด์และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
  • วิทยากรเสวนาและผู้ดำเนินรายการ อาทิ การประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค 
     งานเสวนา Adman Awards & Symposium 2015  และงานเสวนา CLMV ทิศทางการลงทุนใหม่ของแบรนด์ไทย

   วิทยากรบรรยายพิเศษ
  • บรรยายหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารขององค์การธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่”

     และหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารในสาธารณรัฐประชาชนจีน :
     บทบาท  ความรับผิดชอบ  และเสรีภาพของสื่อ”
     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บรรยายหัวข้อเรื่อง “แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารระหว่างประเทศ”
    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   งานบริการสังคม
  • ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

  • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย
  • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  • อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร

   เอกสารประกอบการสอน
  • วิชาทฤษฎีการสื่อสารมวลชน

  • วิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
  • วิชาเรื่องคัดเฉพาะสื่อประสม

   วิชาที่สอน
  ระดับปริญญาตรี :
  •    หลักการสื่อสารการตลาด
  •    การสร้างแบรนด์ข้ามวัฒนธรรม
  •    พื้นฐานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
  •    ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
  •    การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์        
  •    ธุรกิจสื่อสารมวลชน                
  •    หลักการโฆษณา
  •    พัฒนาทักษะการอ่าน
  •    วาทนิเทศ
   
  ระดับปริญญาโท :
  •    แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด
  •    ทฤษฎีและกลยุทธ์การจัดการสื่อสารการตลาด
  •    การบริหารการสื่อสารตราสินค้าเพื่อการแข่งขัน
  •    การพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน  
  •    เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนไร้พรมแดน
   
  ระดับปริญญาเอก :
  •    ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและการวิเคราะห์ผู้บริโภคขั้นสูง

   ความสนใจพิเศษ
  • มีความสนใจเรื่องการสื่อสารการตลาด  การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

    การสร้างและจัดการเอกลักษณ์องค์กรโดยเฉพาะในบริบทค้าปลีกสมัยใหม่
    รวมทั้งการสร้างแบรนด์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์