อ.นริส พิเชษฐพันธ์

naris-pi 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • วุฒิการศึกษา

  • Master of Communication Arts (Marketing Communication)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ศิลปกรรมบัณฑิต (ออกแบบพาณิชยศิลป์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

  ประสบการณ์การทำงาน

  • ครูปฏิบัติการประจำสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2541- ปัจจุบัน)
  • Art Director บริษัท Le chatoue communication (2540-2541)
  • Art Director บริษัท Able Advertising (2539-2540)
  • Art Director บริษัท Vistion 108 (2538-2539)

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • วิชาศิลปการออกแบบเพื่องานโฆษณา
  • วิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่องานโฆษณา

  วิชาที่สอน

  • ศิลปการออกแบบเพื่องานโฆษณา
  • คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่องานโฆษณา
  • การผลิตงานโฆษณา
  • กำกับศิลป์เพื่องานโฆษณา
  • การโฆษณาทางสิ่งพิมพ์

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ.นริส พิเชษฐพันธ์