ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาต

waraporn 1

  • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
  • โทรศัพท์ : 02 697 6606
  • วุฒิการศึกษา 

     • ปริญญาเอก สาขาการสื่อสารการเมือง (Political Communication) มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ (Bournemouth University) ประเทศอังกฤษ
     • ปริญญาโท Master of Business in Communications, Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย
     • ปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     

    ประสบการณ์การทำงาน 

    • อาจารย์ 1 ระดับ 5 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

     

    อบรมและศึกษาดูงาน 

    • - 

     

    ผลงานทางวิชาการ 

    • 61st Political Studies Association Annual Conference. Transforming Politics: New Synergies. 19 - 21 April 2011. London, UK. 
    • W. Chatratichart (2011). Do Political Leaders Matter? The Case of Young People and Thai Politics.
      aDResearch ESIC International Journal of Communication Research (Special Issue in Political Communication), Vol 4 (July – December 2011).
     

     

    ประสบการณ์วิชาชีพ 

    • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)
    • เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network (AUN/SEED-Net) 
    • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 
    • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรอาวุโส บริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

     

    บทความ เอกสารประกอบการสอน 

    • - 

     

    วิชาที่สอน 

    • การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 
    • การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

     

    บริการสังคม 

    • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
    • วิทยากรบรรยายพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
    You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาต