ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาต

waraporn 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6606
 • วุฒิการศึกษา 

   • ปริญญาเอก สาขาการสื่อสารการเมือง (Political Communication) มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ (Bournemouth University) ประเทศอังกฤษ
   • ปริญญาโท Master of Business in Communications, Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย
   • ปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  ประสบการณ์การทำงาน 

  • อาจารย์ 1 ระดับ 5 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

   

  อบรมและศึกษาดูงาน 

  • - 

   

  ผลงานทางวิชาการ 

  • 61st Political Studies Association Annual Conference. Transforming Politics: New Synergies. 19 - 21 April 2011. London, UK. 
  • W. Chatratichart (2011). Do Political Leaders Matter? The Case of Young People and Thai Politics.
    aDResearch ESIC International Journal of Communication Research (Special Issue in Political Communication), Vol 4 (July – December 2011).
   

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ 

  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)
  • เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network (AUN/SEED-Net) 
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 
  • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรอาวุโส บริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

   

  บทความ เอกสารประกอบการสอน 

  • - 

   

  วิชาที่สอน 

  • การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 
  • การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

   

  บริการสังคม 

  • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  • วิทยากรบรรยายพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาต