อ.ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์

Anchalee Pichedpan 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 
 •  

  วุฒิการศึกษา

  • พ.ศ.2554 นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  • พ.ศ.2541 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการโฆษณา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • พ.ศ.2538 ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2542-ปัจจุบัน)

   

  อบรมและศึกษาดูงาน 

  • พ.ศ.2546ทุนการศึกษาระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ (Fresh up program) 1 ภาคการศึกษา ณ Bond University ประเทศออสเตรเลีย

    (ศึกษาด้าน Visual Communication)

   ผลงานทางวิชาการ 

  • พ.ศ. 2548 งานวิจัยเรื่อง “คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต และความต้องการของนายจ้าง ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากมุมมองของบัณฑิต และความต้องการของนายจ้าง” ทุนส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ 

  • ครีเอทีฟ บริษัทโกลเบิลครีเอชั่น ( 2538-2539)

   

  บทความ

  • พ.ศ. 2550 บทความวิชาการเรื่อง “การใช้จุดจูงใจด้านอารมณ์ตลกขบขันในงานโฆษณา” ตีพิมพ์โดย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการ (พสว.) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  • พ.ศ. 2554 นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “Visual signification and postmodernity in Thai print advertising” ในงานประชุมวิชาการ The Asian conference in Mass communication (MediAsia 2010) ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 

  • พ.ศ.2555 บทความวิชาการเรื่อง “การสื่อความหมายของภาพและภาวะหลังสมัยใหม่ในงานโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ไทย” ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  เอกสารประกอบการสอน 

  • วิชาการโฆษณากับสังคม

  • วิชาทฤษฎีการจูงใจเพื่องานโฆษณา

  • วิชาการสื่อสารทางการตลาด

   

  วิชาที่สอน 

  • แนวคิดและการจัดการตราสินค้า (หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)

  • 2545-2555  นิเทศศาสตร์เบื้องต้น / การโฆษณาเบื้องต้น / การโฆษณากับสังคม / การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา

  • 2542-2545  ทฤษฎีการจูงใจเพื่อการโฆษณา / การสื่อสารทางการตลาด / การสร้างสรรค์และเขียนบทโฆษณา/ การผลิตงานโฆษณา

  • การโฆษณากับสังคม 

  • ทฤษฎีการจูงใจเพื่องานโฆษณา 

  • การสื่อสารทางการตลาด 

  • ประสบการณ์วิชาชีพ

  Research interests

  - การใช้ภาพ การสื่อสารด้วยภาพ และสัญญะวิทยา

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ.ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์