ผศ.กาลัญ วรพิทยุต

kalan-wa 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 02 697 6620
 • วุฒิการศึกษา

  • Master of Fine Art (In Illustration)

  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)

   

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณา (2543-ปัจจุบัน)

  • ฝ่ายบริหารงานลูกค้า (AE) บริษัทเอส ซี แมทซ์ บ๊อกซ์ จำกัด (2543)

  • ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (2540-2543)

  • นิตยสาร Trendy Man (2539-2540)

  อบรมและศึกษาดูงาน

  การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 2

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ

  การโฆษณากับพรรคการเมือง (วารสารครบรอบ 10 ปี

    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)  

  เอกสารประกอบการสอน

   วิชาการจัดแสดง

  วิชาการโฆษณาทางสิ่งพิมพ์

  วิชาการกำกับศิลป์เพื่องานโฆษณา

  วิชาที่สอน

   การจัดแสดงสินค้า

  การกำกับศิลป์เพื่องานโฆษณา

   การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์

   การจัดการอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อสาร (หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด)

   

   

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผศ.กาลัญ วรพิทยุต