อ.ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ

Pitchpatu 1

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด
  และวิเทศสัมพันธ์
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6606
 •  

  วุฒิการศึกษา

  • Ph.D. in Mass Communication, The University of North Carolina at Chapel Hill, USA 
  • Master of Science in Journalism, West Virginia University, USA
  • Bachelor of Science in Public Relations, minors in Journalism and Marketing, 
    Indiana State University, USA
   
   

  ประสบการณ์การทำงาน

   อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

   

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

   

  ผลงานทางวิชาการ

  • Waiyachote, P. (forthcoming). A content analysis interactions between global brands and their publics on global and Thai Facebook
    brand pages. in L. Cui & M. H. Prosser (Eds.). Social media in Asia. Oswego, OR: Dignity Press: World Dignity University Press.

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • Public Relations Associate, Hill & Knowlton Thailand

   

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

  วิชาที่สอน

  • CP 302 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 (Writing for Public Relations 1)
  • CB 521 การวางตำแหน่งและการพัฒนาตราสินค้า (Positioning and Brand Development)
   

  บริการสังคม

  • -

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ.ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ