ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง

tranukjit 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6606
 •  วุฒิการศึกษา

   • Doctor of Philosophy in the field of Communication and Tourism , University of Queensland, Australia
   • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • วารสารศาสตรบัณฑิต(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

  ประสบการณ์การทำงาน

   • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
   • ผู้จัดการแผนกการตลาด อาหารสัตว์เลี้ยง บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (2543 - 2544)
   • เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (2542)
   
  อบรมและศึกษาดูงาน
   • Certificate in English จาก Unitec Institute of Technology (New Zealand)
   • Certificate in English จาก สถาบันบัณฑิตพัตนบริหารศาสตร์ 
   • Certificate in Research Commercialisation จาก UNIQUEST , Australia 
   • Certificate in Mini - MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   • ศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชน CNN Hong Kong, University of Hong-KONG , City University of Hong Kong 
   
  ผลงานทางวิชาการ 
  • การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  ประสบการณ์วิชาชีพ

   • ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ ให้แก่ภาครัฐและเอกชน อาทิ 
     - ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
     - กรมพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
     - สถาบันส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   
  บทความ 
  • Yutyunyong, T (2011).   Bangkok residents’ social representations of tourism development and its impact.  Proceeding of  3rd Conference of the International Association for Tourism Economics Bournemouth University Kimmeridge House, Talbot Campus, Fern Barrow, Poole, Dorset 4th– 7thJuly 2011.

   • Yutyunyong, T (2011).  Thai residents’ social representations of tourism development and its impact.  Proceeding of   UTCC Academic weeks conferences  21 -25 March 2011, University of The Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.
  Yutyunyong, T (2010). Tourism and Thai People: Social Representations of Tourism Development and Its Social Impact As Perceived By Bangkok Residents.  Doctoral thesis, University of Queensland, Australia.

  • Yutyunyong, T. & Scott N. (2009). The integration of social exchange theory and social representations theory: A new perspective on residents’ perception research. In J. Carlsen, M. Hughes, K. Holmes & R. Jones (Eds.), See change: tourism and hospitality in a dynamic world.  Proceedings of the 18th CAUTHE conference, Fremantle: Curtin University of Technology

  เอกสารประกอบการสอน 
   • การประชาสัมพันธ์ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ย
   
  วิชาที่สอน 
   • พัฒนาการอ่านและการเขียน
   • วาทนิเทศเบื้องต้น
   • พื้นฐานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง