อ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์

suthanipa 1

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 •  วุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Media & Public Realtion) University of Stirling, England
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประสบการณ์การทำงาน 

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  • Marketing Strategy และ Account Executive บริษัทAd4portal (Thailand) จำกัด

  • Account Executive บริษัท Shyne Agency จำกัด

  • ผู้ชำนาญการ แผนกธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารเอเชียจำกัด (มหาชน)

  • นักวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัทนอร์ธยอร์คพาร์ทเนอร์ จำกัด 

  • นักวิจัยโครงการ สถาบันพระปกเกล้า

  อบรมและศึกษาดูงาน 

  • การพัฒนาบุคลิกภาพการสอน

  ผลงานทางวิชาการ 

  • การจัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2544

  • การจัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2545

  • การสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมการรับฟังรายการข่าวจราจรของสมาชิกสวพ. 91

     คลื่นความถีเอฟ.เอ็ม 91.0เมกะเฮิรตซ์, 2545 

  • การเปิดรับรับข่าวสาร ความรู้และความต้องการนอกระบบราชการของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ, 2545 

  • โพลล์ เรื่อง ทัศนะของประชาชนต่อการเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครเมืองนครปฐม, 2546 

  • โพลล์ เรื่อง ทัศนะของประชาชนต่อการเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครเมืองกาญจนบุรี, 2546

  ประสบการณ์วิชาชีพ

   • - 

  บทความ

   • - 

  เอกสารประกอบการสอน

   • - 

  วิชาที่สอน 

  • การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1

  • การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 2 

  • การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

  • วาทนิเทศ 

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์