อ.ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง

sujrittra 2

  • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
  • โทรศัพท์ : 
  • วุฒิการศึกษา 

    • นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     

    ประสบการณ์การทำงาน 

    • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    • พนักงานประชาสัมพันธ์ 8 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
    • ผู้ประกาศพิเศษ ช่อง 9 อสมท
    • ผู้ประกาศ แผนกรายการและข่าว สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     

    อบรมและศึกษาดูงาน

     • - 

     

    ผลงานทางวิชาการ 

    • - 

     

    ประสบการณ์วิชาชีพ

     • - 

     

    บทความ 

    • - 

     

    เอกสารประกอบการสอน

     • - 

     

    วิชาที่สอน

    • การประชาสัมพันธ์ธุรกิจการเงินการธนาคาร
    • วาทนิเทศ
    • การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1
    • การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 2

     

     

    You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ.ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง