อ.ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง

sujrittra 2

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 
 • วุฒิการศึกษา 

  • นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  ประสบการณ์การทำงาน 

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • พนักงานประชาสัมพันธ์ 8 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
  • ผู้ประกาศพิเศษ ช่อง 9 อสมท
  • ผู้ประกาศ แผนกรายการและข่าว สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  อบรมและศึกษาดูงาน

   • - 

   

  ผลงานทางวิชาการ 

  • - 

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ

   • - 

   

  บทความ 

  • - 

   

  เอกสารประกอบการสอน

   • - 

   

  วิชาที่สอน

  • การประชาสัมพันธ์ธุรกิจการเงินการธนาคาร
  • วาทนิเทศ
  • การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1
  • การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 2

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ.ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง