อ.ดร.ภัทรา แตงเที่ยง

pattra ta 2

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6620
 •  

  วุฒิการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Film, Media and Journalism) University of Stirling

  • Master of Arts (Mass Communication) University of Leicester

   • วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) วิชาเอกการโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

  ประสบการณ์การทำงาน

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนสื่อโฆษณา บริษัท โอกิลวี่แอนด์เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย บริษัท ฟาร์อีสต์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย บริษัท เดอะเสิร์ชเชอร์ จำกัด

   

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

   

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

   

  บทความ

  • -

   

  เอกสารประกอบการสอน

  CA104 การโฆษณาเบื้องต้น

  CD201 การโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภค

  CD401 การวิจัยโฆษณา วิชาที่สอน

  CA104 การโฆษณาเบื้องต้น

  CD201 การโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภค

  CD401 การวิจัยโฆษณา

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ.ดร.ภัทรา แตงเที่ยง