รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช

pairote-wi 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 • วุฒิการศึกษา

  • ดุษฎีบัณทิต (การสื่อสาร) มหาวิทยาลัยยอร์ก ประเทศอังกฤษ
  • วารสารศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยแห่งเวลล์ คาดิฟ ประเทศสหราชอาณาจักร
  • วารสารศาสตรมหาบัณทิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

   

  ประสบการณ์การทำงาน
  • หัวหน้างานสื่อสาร แผนกประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • แผนกต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

   

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • อบรมการบริหารภาพพจน์ยามวิกฤติ กรุงเทพมหานคร
  • ศึกษาดูงานด้านอาชีวศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
  • ศึกษาดูงาน คณะกรรมการพัฒนาอาหารไทย-ญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

  ผลงานทางวิชาการ

  • การวิเคราะห์การสื่อสารในระหว่างการแถลงข่าว (งานวิจัย, 2551)
  • การสื่อสารและการจัดการความวิตกกังวลและภาวะวิกฤติระหว่าง
     เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ป่วยไทยในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
     (งานวิจัย, 2554)

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ

   -

   

  บทความ

  • การสร้างทฤษฎีฐานราก: อีกหนึ่งวิธีวิทยาเพื่อการพัฒนา
     องค์ความรู้นิเทศศาสตร์
  • ภาษาและวัฒนธรรมไทย:นัยต่อการพูดคุยในบริบทโรคเอดส์ขเพศ
     เดียดฉันท์และวันพรุ่งนี้
  • การวิเคราะห์การสื่อสารในการแถลงขาว
  • ถกวิธีวิทยา
  • บทสนทนาแห่งถันยรักษ์
  • การวิเคราะห์การสนทนา: ทางเลือกในการสร้างความรู้ด้านนิเทศศาสตร์

   

  เอกสารประกอบการสอน

  • CP321 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
  • CP421 การบริหารการสื่อสารขององค์การ

   

  วิชาที่สอน

  • CA103 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
  • CP302 การเขียนเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1
  • CP321 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
  • CP402 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
  • CP403 สัมมนาการประชาสัมพันธ์
  • CP421 การบริหารการสื่อสารขององค์การ
  • CA106 หลักนิเทศศาสตร์

   

   

   

   

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช