อ.ดร.จิรา กฤตยพงษ์

jira-kat 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 02 697 6620
 • Untitled Document วุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Communication Studies), Ohio University, U.S.A.

  • M.A. (Communication Studies), Ohio University, U.S.A.
  
• M.S. in Technical Communication and Information Design,
    Illinois Institute of Technology, U.S.A.
  
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (การละคอน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปัจจุบัน)
  • ผู้ช่วยงานวิจัย (ชั่วคราว) หัวหน้าภาควิชาการถ่ายภาพ คณะวารสาร ม.ธรรมศาสตร์ (2546)

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

   

  ผลงานทางวิชาการ

  Robin Hood in the Land of the Free?: An Ethnographic Study of Undocumented Thai Immigrants in the U.S.

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ

   นักเขียนและนักแปลอิสระ
  เจ้าของ-ผู้จัดการร้านอาหาร Chopstick Pan-Asian รัฐอิลลินอยส์ 
     ประเทศสหรัฐอเมริกา (2545-2546)
  • US Power Distribution Co.,Ltd.
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และลูกค้าสัมพันธ์ (2541-2545)
  • พิธีกรและผู้ช่วยผู้กำกับ .ไทยสกาย เคเบิ้ลทีวี (2538-2539)
  • พรีเซนเตอร์และลูกค้าสัมพันธ์ .ตรีเพชร อีซูชุ เซลส์ จำกัด (2537-2538)

  บทความ

  • Performing the Robin Hood Identity: Face and Agency in Undocumented   Thai Immigrants’ Identity Performance ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของ สสอท. ฉบับ International ประจำปี 2556

  เอกสารประกอบการสอน

  •  การโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภค
  •  การรณรงค์ทางการโฆษณา

   

  วิชาที่สอน

  • การสื่อสาร
  • พัฒนาการอ่านและการเขียน
  • ทฤษฎีจูงใจกับการโฆษณา
  • การโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภค
  • การรณรงค์ทางการโฆษณา

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ.ดร.จิรา กฤตยพงษ์