รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ

rungrat-ch-v 1

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 6
 • โทรศัพท์ : 02 697 6604
 • วุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Communication), University of Kentucky
  • Graduate Certificate, Environmental Systems, University of Kentucky
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์:นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (การหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประสบการณ์การทำงาน

  • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2557 - ปัจจุบัน
  • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 2553 - 2557
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์
  • เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. 2533
  • อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ มิถุนายน พ.ศ. 2529
  • ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา
  • หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และกรรมการวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  การอบรมและการศึกษาดูงาน

  • การอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting Executive Forum – BCF) รุ่นที่ 1“ โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พฤษภาคม-สิงหาคม 2556
  • การอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา“ ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3-5 กันยายน พ.ศ.2550 และ เมษายน พ.ศ.2556
  • การอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 3. พ.ศ.2554. โดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย. พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554
  • การอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้บริหารระดับสูง” โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2551
  • การอบรมหลักสูตร “Mini-MBA” โดยฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พฤศจิกายน พ.ศ.2555-มกราคม 2556
  • การอบรมและศึกษาดูงาน “Strategic Management for Sustainable Competitiveness” ณ  University of California, San Diego และ University of California, Los Angeles พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ United States
  • เข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิชาการทางนิเทศศาสตร์ประจำปี ระดับนานาชาติ จัดโดย International Communication Association (ICA)
           ครั้งที่ 57  พ.ศ.2550  ณ San Francisco, California ประเทศสหรัฐอเมริกา
           ครั้งที่ 55  พ.ศ 2548  ณ New York City, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
           ครั้งที่ 54  พ.ศ.2547 ณ New Orleans, Louisiana ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิชาการทางนิเทศศาสตร์ประจำปี ระดับชาติของสหรัฐอเมริกาจัดโดย National Communication Association (NCA)
           ครั้งที่ 90  พ.ศ.2547 ณ Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
           ครั้งที่ 89  พ.ศ.2546 ณ Miami, Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศึกษาดูงาน ณ National University of Malaysia (Universiti Kebangsaan Malaysia – UKM) และ International Islamic University Malaysia (IIUM) พ.ศ.2556
  • ศึกษาดูงาน ณ Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2538
  • ศึกษาดูงาน ณ University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ.2538
  • ศึกษาดูงาน ณ Swinburne University of Technology และ Royal Melbourne Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2535
  • ศึกษาดูงาน ณ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ.2533

  ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย บทความ หนังสือ)

  งานวิจัย

  • การสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมของภาคประชาชนผ่านสื่อออนไลน์. ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (หัวหน้าโครงการ –งานวิจัยร่วม มานะ ตรีรยาภิวัฒน์. สุธี เผ่าบุญมี, วัชรพงศ์ สิริ. ธิวาพร จูฑะประชากุล). 2555.
  • The Comparison of the Theory of Planned Behavior and the Altruism Model in Predicting Paper Recycling Behaviors: Implications for Designing Communication Campaign Design. Granted by the Thailand Research Fund (TRF) and the Commission on Higher Education, Thailand, (2551).
  • โครงการวิจัยประเมินผลกิจกรรมของแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ “คิดดี”. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2551.
  • โครงการติดตามประเมินผลแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ - กรุงเทพฯ และปริมณฑล. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2551 , 2552, 2553 และ 2554
  • ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
  • คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการหนังสือพิมพ์ตามความคิดเห็นและความต้องการของหัวหน้าหน่วยงาน. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (ได้รับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพดีจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
  • และอื่นๆ

  บทความวิชาการ/วิจัย

  • รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ (2556). ชื่อเสียงขององค์กร: การสำรวจวรรณกรรมและข้อเสนอกรอบแนวคิดเพื่อการศึกษาปัจจัยขับเคลื่อน –ชื่อเสียง –ผลสืบเนื่องต่อธุรกิจ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 6 (2) (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์),  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 440-456..
  • รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ (2555). แนวทางการศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารภาวะความเสี่ยงด้านวิกฤต พลังงาน: กรอบแนวคิดจากทฤษฎีการจัดวาระ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับพิเศษ. กันยายน 2555.
  • รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ และ รัตติกา ปทะวานิช (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสำนึกรับผิดชอบต่อท้องถิ่นของบัณฑิตที่เข้าร่วมใน โครงการสำนึกรักบ้านเกิด. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.ฉบับพิเศษ, 2554.
  • Chaisamrej, R. (2008). A TPB’s Evidence for Communication Campaign Design to Promote Paper Recycling in Thailand. UTCC Academic Journal, Thailand.28 (4), 141-157.
  • Chaisamrej, R. (2006). Applying altruistic values to predict paper recycling actions of Thai college students: Implications for communication campaign design. UTCC Academic Journal, Thailand.26 (3), 124-141.
  • Chaisamrej, R. (2005). Acculturation and communication of Thai students in an American university. UTCC Academic Journal, Thailand, 25 (3), 167-190.
  • Chaisamrej, R. (2004). Participatory communication: Historical roots and theoretical insights. UTCC Academic Journal, Thailand. 24 (3), 76-95.
  • Chaisamrej, R. (2003). Seller - buyer relationship: A perspective on future interpersonal communication research. UTCC Academic Journal, Thailand, 23 (3), 115-139.
  • Chaisamrej, R. (2001). Image building for business [Thai edition]. UTCC Special Academic Publication, Thailand.

  หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน

  • รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ. (2555). การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication).มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  รุ่ง รัตน์ ชัยสำเร็จ. (2541-2552). การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (2nd ed.-7th ed.). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  บทความ

  • รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ (2555). “วิสัยทัศน์ธุรกิจ: เข็มทิศในการสร้างชื่อเสียง” ประชาชาติธุรกิจ.

   

  ประสบการณ์วิชาการ และ วิชาชีพ

  • ที่ปรึกษาและผู้บรรยายพิเศษด้านการสื่อสารองค์กร Corporate Communication แบรนด์องค์กร (Corporate Brand) และเศรษฐศาสตร์ชื่อเสียง Reputation Economy
  • กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
  • กรรมการตัดสินการประกวดผลงานโฆษณา Adman Award & Symposium 2012 ประเภท Event Marketing/ Public Relations/ IMC
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ.2552
  • ที่ปรึกษาโครงการเยาวชนสร้างแรงบันดาลใจสื่อสุขภาวะ Dek Health ประเภทหนังสารคดี โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่. 2556
  • ผู้ตรวจพิจารณาบทความวิชาการ (Paper Reviewer). International Communication Annual Conference,  International Communication Association (ICA), U.S.A. in 3 divisions: Public Relations Division; Global Communication and Social Change Division; Instructional and Development Communication
  • อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน (เดิม-ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2529-2532)
  • อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
       - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชื่อเสียง และผลของชื่อเสียงที่มีต่อความตั้งใจในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปวรุตม์ แคล้วรบ, อยู่ระหว่างดำเนินการ)
       - อัตลักษณ์แบรนด์ท่องเที่ยวประเทศไทยที่นำเสนอผ่านการสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (กนกรส ทิมา. 2556)
       - อิทธิพลของปัจจัยด้านการรับรู้การสื่อสารอัตลักษณ์ต่อภาพลักษณ์ของเครือโรงพยาบาลพญาไท (ธันยพร กรอบบาง. 2552)
       - ความพึงพอใจในศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์และความภักดีต่อตราสินค้า: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS, DTAC และTRUE MOVE (อังคณา จำปาทอง. 2552)
       - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผลของภาพลักษณ์ต่อทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า ปตท. (จิรัชญา โยธาอภิรักษ์.       
         2551)
  • ประธานกรรมการ/กรรมการวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันอื่น ๆ


  รายวิชาที่สอน

        • ระดับปริญญาตรี

           - การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)
           - การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR Research)
           - การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR Writing)
           - สัมมนาการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

        • ระดับปริญญาโท

           - การสื่อสารตราองค์กร (Corporate Brand Communication)
           - การวางแผนการประชาสัมพันธ์ (PR Planning)
           - การวิจัยการสื่อสาร (Communication Research)

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ