อ.จันทร์ฉาย วิชญ์วโรทัย

chanchay-wi 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6606
 • วุฒิการศึกษา

  •    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร

   นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร

   

  ประสบการณ์การทำงาน

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร (2545 - 2549)

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร (2538 - 2542)

   เลขานุการคณะ (2535 - 2537)

   

  อบรมและศึกษาดูงาน

   การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 2

   

  ผลงานทางวิชาการ

   -

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ

   -

   

  บทความ

   -

   

  เอกสารประกอบการสอน

  การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

  ศิลปะการพูด

   

  วิชาที่สอน

  วาทนิเทศเบื้องต้น

  พัฒนาการอ่านและการเขียน

  การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

  ศิลปะการพูด

   

   

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ.จันทร์ฉาย วิชญ์วโรทัย