ผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร

rattanawadee-si 1

 • รองอธิการบดีอาวุโสบริหาร
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 
 • วุฒิการศึกษา

  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

  ประสบการณ์การทำงาน

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ- ปัจจุบัน

  •  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  •  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ (2537 - 2538)

  หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ (2533 - 2538 ) และ (2541)

  อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  นักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

   

  อบรมและศึกษาดูงาน

  การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 1

  ทุน Fresh up ที่ Washington State University สหรัฐอเมริกา

   

  ผลงานทางวิชาการ

  คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาตามความคิดเห็นและ

  ภาพลักษณ์ของหอการค้าไทย

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  -

   

  บทความ

  การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

  บทบาทของการประชาสัมพันธ์ต่อธุรกิจ

  นักประชาสัมพันธ์ : คุณสมบัติที่พึงปรารถนา

  การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด : แนวคิดและวิธีการ

   

  เอกสารประกอบการสอน

  การประชาสัมพันธ์องค์การและโครงการ

  เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

   

  วิชาที่สอน

  การประชาสัมพันธ์องค์การและโครงการ

  การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

  สัมมนาการประชาสัมพันธ์

  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศ

  เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่องานประชาสัมพันธ์

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร