รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว

jantima-kh 1

 • หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 • วุฒิการศึกษา

  พ.ศ. 2555 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  พ.ศ. 2548 Certificate in Marketing (Brand Positioning and Management) New York University

  พ.ศ. 2545 Certificate in MiniTechno MBA มหาวิทยาลัยชินวัตร

  พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตรหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  พ.ศ. 2542 Certificate in Mini MBA. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  พ.ศ. 2534-2538 Ph.D. (Communication), College of Mass Communication University of the Philippines, Quezon City, Philippines

  พ.ศ. 2526-2527 MLS. ( Library & Information Science) , Institute of Library Science University of the Philippines, Quezon City, Philippines

  พ.ศ. 2527-2530 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  พ.ศ. 2518-2521 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ประสบการณ์การทำงาน

  พ.ศ. 2552–ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  พ.ศ. 2549 - 2552 ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  พ.ศ. 2542 – 2549 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  พ.ศ. 2541 – 2542 ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  พ.ศ. 2539 – 2541 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  พ.ศ. 2539 หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  พ.ศ. 2538 หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐาน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  พ.ศ. 2528 – 2533 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  พ.ศ. 2523 – 2526 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  พ.ศ. 2522 - 2523 บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  พ.ศ. 2521 - 2522 อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครูเชียงราย

  อบรมและศึกษาดูงาน
  • -

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ เอกสารประกอบการสอน
  • -

  วิชาที่สอน

  • -

  บริการสังคม

  • -

  งานการบริการวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา

  • คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

    สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • คณะกรรมการบริหารและผลิตชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • คณะกรรมการบริหารและผลิตชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาตรี

  • คณะกรรมการบริหารและผลิตชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • คณะกรรมการบริหารและผลิตชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • คณะกรรมการบริหารและผลิตชุดวิชาการสื่อสาร สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  งานด้านการสอน/บรรยายพิเศษ

  • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรนานาชาติ

    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

  • อาจารย์พิเศษหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ มสธ.

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว