ผศ.พิชัย นิรมานสกุล

pichai-ni 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 • วุฒิการศึกษา

  • นิเทศศาสตรมหาบัณทิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Bachelor of Arts Broadcasting, Friends University, USA
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

   

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

    คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   

  อบรมและศึกษาดูงาน 

  • -

   

  ผลงานทางวิชาการ 

  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดของชาวกรุงเทพมหานครในยุคภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเพศพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของชาวกรุงเทพมหานคร 

  การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเนื้อหาทางเพศที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน

  การรับรู้มิติสัมผัสและความภักดีต่อตราสินค้าดอยคำของมูลนิธิโครงการหลวง

  พฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับการสื่อสาร การรับรู้ภาพลักษณ์ และการยอมรับคุณค่าแบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทย

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

   

  บทความ

  • A Comparison of Mobile Telephone Market Situation in Thailand, Malaysia, and Singapore.

  • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเพศพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของชาวกรุงเทพมหานคร 

  การสร้างแบรนด์องค์การตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

  พฤติกรรมการซื้อ การรับรู้มิติสัมผัส และความภักดีต่อตราสินค้าดอยคำ 

  • Perceiving Continent's Image Through Countries.

   

  เอกสารประกอบการสอน 

  สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิชาที่สอน

  วาทนิเทศ

  สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผศ.พิชัย นิรมานสกุล