อ.พัชรี พรหมคช

patcharee-pr 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6606
 • วุฒิการศึกษา

  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  ประสบการณ์การทำงาน

  • พ.ศ. 2525-2540 สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอฟ เอ็ม 101.5 เมกะเฮิรตช์

  • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

   

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

   

  บทความ

  • -

   

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

   

  วิชาที่สอน

  • CX002การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

  • สื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์

  • สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์2

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ.พัชรี พรหมคช