อ.ดนัย หวังบุญชัย

danai-wa 2

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 
 • วุฒิการศึกษา

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำ (2535 - 2545)

  • หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ (2541 - 2545)

  • หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา (2539 - 2542)

  • กรรมการร่างหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโฆษณา

  • กรรมการร่างหลักสูตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

  • ประธานกรรมการจัดงานโครงการ "Young Genius"

   

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

   

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

   

  บทความ

  • -

   

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

   

  วิชาที่สอน

  • การโฆษณาเบื้องต้น

  • การผลิตงานโฆษณา

  • ศิลปะการออกแบบโฆษณา

  • คอมพิวเตอร์กราฟิคเพื่องานโฆษณา

   

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ.ดนัย หวังบุญชัย