คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง

tranukjit 1

 • ประธานกลุ่มวิชาเอกการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6606
 • รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว

  jantima-kh 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 • รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ

  rungrat-ch-v 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 6
 • โทรศัพท์ : 02 697 6604
 • อ.จันทร์ฉาย วิชญ์วโรทัย

  chanchay-wi 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6606
 • อ.ดนัย หวังบุญชัย

  danai-wa 2

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 
 • ผศ.พิชัย นิรมานสกุล

  pichai-ni 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 • อ.ดร.ภัทรา แตงเที่ยง

  pattra ta 2

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6620
 • อ.พัชรี พรหมคช

  patcharee-pr 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6606
 • อ.ดร.เบญจพร วัจฎานนท์

  dr.Benjabhorn

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 • อ.ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์

  Anchalee Pichedpan 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 
 • รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช

  pairote-wi 1

  • คณบดี คณะนิเทศศาสตร์
  • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
  • โทรศัพท์ : 02 697 6609

  ผศ.กาลัญ วรพิทยุต

  kalan-wa 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 02 697 6620
 • ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาต

  waraporn 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6606
 • อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส

  sukolmarn-ea 1

 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสื่อ และการสื่อสารอาเซียน
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 
 • ผศ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์

  suthanipa 1

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 • อ.ดร.จิรา กฤตยพงษ์

  jira-kat 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 02 697 6620
 • ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์

  mana-ku 1

 • รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด
  และวิเทศสัมพันธ์
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 
 • อ.ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง

  sujrittra 2

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 
 • ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

  Buppa

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • อ.ดร.โสภาค พานิชพาพิบูล

  sopark 2

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • อ.ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ

  Pitchpatu 1

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด
  และวิเทศสัมพันธ์
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6606
 • อ.นริส พิเชษฐพันธ์

  naris-pi 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • อ.กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง

  kanokkan

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 6
 • โทรศัพท์ : 02 697 6604
 • You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์