อ.ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา

DProm

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 •  

  วุฒิการศึกษา

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันการศึกษานานาชาติ ด้าน Multimedia Journalism มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    (เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง) 
   
   
   

  ประสบการณ์การทำงาน

   อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน

   

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

   

  ผลงานทางวิชาการ

  • 
   

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • Producer/Co-founder - Imaginasia Studios - (clients and project partners included JSL Global Media, True Visions, ThaiPBS, Vimuttayalaya Institute, NBC, RS, True/Workpoint, Kenya Airways, Le Cordon Bleu Dusit Thani).

   

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

  วิชาที่สอน

  • CI204 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
  • CB402 การบริหารงานและการจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • CS002 เครื่องมือเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
   

  บริการสังคม

  • 

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน อ.ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา