อ.ดร.ประภาส นวลเนตร

prapas 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • Untitled Document

   

  วุฒิการศึกษา

  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  • อนุปริญญา (Communication Maintenance) CATC

   

  ประสบการณ์การทำงาน

  • หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2531 - 2545)

  • ผู้ผลิตรายการทางสถานีวิทยุยานเกราะ FM 89.0MHz, สวพ. FM 91.0MHz, 1ปณ.FM 106.5MHz, จทบ.ชลบุรีFM 98.25MHz, สทร.5 พัทยา FM  

    104.75MHz, อสมท.พัทยา FM 107.75MHz

  • ผู้จัดรายการ3/บรรณาธิการข่าวสั้นในและต่างประเทศFM 93.5 MHz ศูนย์ผลิตรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

  • Concert Staff บริษัท นินจาเอ็นเตอร์เทนเมนท์โปรเจค จำกัด

  • Creative Director TV Production ค่ายเทป AZONA, ROTA, A-IDEA, POLYGRAM [Thailand]

  • ผู้ผลิตรายการ3 / ผู้กำกับรายการ ฝ่ายผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

  • ผู้ผลิตรายการสารคดีNHK,รายการเด็ก,ศาสนา,ศิลปวัฒนธรรม,ดนตรี

  • ผู้กำกับรายการถ่ายทอดสดทีวีพูล งานพระราชพิธี

  • กรรมการที่ปรึกษาด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข, กรมป่าไม้, กรมควบคุมมลพิษ, กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กรมชลประทาน,

    บริษัท อิตาเลียน-ไทย จำกัด, TOPS Supermarket, บริษัท PAGE 5 จำกัด, บริษัท Hot Shot Production จำกัด,มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด,

    มูลนิธิชัยพัฒนา

  • กรรมการตัดสินรางวัลของชมรมโฟล์คซองแห่งประเทศไทย

  • กรรมการตัดสินรางวัลนักร้องลูกทุ่งเวทีไท

  • กรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำ

  • กรรมการสภาตรวจพิจารณาภาพยนตร์แห่งชาติ

  • กรรมการตัดสินรางวัลเมฆขลา

  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  • วิทยากรบรรยายพิเศษ : สถาบัน AIT, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กระทรวงสาธารณสุข, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • อาจารย์พิเศษ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

    บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง,คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, สาขาวิชานิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

    สาขาวิชานิเทศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  อบรมและศึกษาดูงาน

  Swinburne University, Melbourne, Australia
  ABC Radio Station, Melbourne, Australia
  RMIT, Melbourne, Australia
  University of Sydney (UTS), Sydney, Australia
  NHK Television, Tokyo, Japan
  NTV Television, Tokyo, Japan
  Shinbun Newspaper, Tokyo, Japan
  Dentsu Advertising Agency, Tokyo, Japan
  Broadcast Asia, Singapore
  Nanyang University, Singapore
  AMIC Conference, Kualalumpor, Malaysia
  Universal Studio, LA, CA, USA
  Public Radio Station, USA
  KVIE TV Channel 6, USA
  KCRA TV Channel 3, USA
  CCTV, USA
  California State University, Sacramento, CA, USA


  ผลงานทางวิชาการ

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • 

  บทความ

  • โทรทัศน์ระบบความคมชัดสูง (High Definition Television) มิวสิควิดีโอ (Music Video) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

  เอกสารประกอบการสอน

  • เอกสารการสอนวิชาภาพยนตร์เบื้องต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • เอกสารการฝึกอบรมด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข

  • เอกสารการสอนวิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เอกสารการสอนสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายวิชาสื่อประสม

    เพื่องานสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (ปริญญาโท)

  • การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

  • การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

  • การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง

  วิชาที่สอน

  • ระบบสื่อประสมและการบริการ (ปริญญาโท)

  • การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

  • การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

  • ประสบการณ์วิชาชีพ

  • การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง

  • งานโครงการด้านวิทยุโทรทัศน์

  • การศึกษาเฉพาะบุคคล

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน อ.ดร.ประภาส นวลเนตร