ผศ.ดร.อรดล แก้วประเสริฐ

Dr.Oradol 1

 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสื่อ
  และการสื่อสารอาเซียน
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • วุฒิการศึกษา

  • 2008  PhD Film Studies, University of Essex, UK
  • 1995 MA Film and Television Studies, Griffith University, Queensland, Australia
  • 1993 BA Mass Communication Kasetsart University, Bangkok, Thailand

  ประสบการณ์การทำงาน

  • 1996 - 2003 and 2008 - present 
    Lecturer, Department of Broadcasting, Faculty of Communication Arts,
    University of the Thai Chamber of Commerce 

  Administrative Posts

  • 2009 – 2012 Head of Broadcasting Department
  • 2000 – 2002 Secretary to the ASEAN
    Mass Communication Studies and  Research Center
  • 2008: Organized international conference on
    Roles of Media During Political Crisis
  • 2001: Organized international seminar on The Role of the Mass Media
    and ASEAN Leadership Crisis in 2001
  • 2002: Cooperated with Center for media Freedom and Responsibilities,
    Philippines organized an international forum on Journalism Asia 2002.
  • 2003: Organized international forum on Access to Information:
    Lesson from the Region.
  • 1996 – 1999 secretary to the faculty.

  ผลงานทางวิชาการ

  •‘Good Morning Luang Prabang (2008) and its world cinema elements,’ ICAS 6,
    the Chungnam National University (CNU), the Center for Asian Regional Studies (CARS)
    and Daejeon Metropolitan City, the Daejeon Convention, Daejeon, Korea, 6-9 August 2009.
  • ‘My Boyfriend the Sex Tourist (2007): Exploiting Her Body and Her Soul,’
  • 1st International SEARCH Conference, 2009, The South East Asia Research Centre for Communication
    and Humanities (SEARCH), the Taylor's College School of Communication, Malaysia, 29-30 May 2009.
  • Gender Representation in Thai Queer Cinema,’ The 3rd Singapore Graduate Forum on
    Southeast Asia Studies,National University of Singapore, 28 – 29 July 2008.
  • ‘Tropical Malady (2004), Liminal Film, Liminal Sexuality,’
  • ‘New and Old Frames’ NECS 2008, Budapest, Hungary, 19 – 21 June 2008
  • ‘New Asian Imaginations,’ Nanyang Academy of Fine Arts, Singapore 1-2 August 2008.

  ประสบการณ์วิชาชีพ

   Transnational Cinemas in Southeast Asia:Good Morning Luang Prabang (2008), Pleasure Factory (2007) and That Sounds Good (2010).
  • 1996 Bangkok Broadcasting Television (TV channel 7) 
  • 1993 – 1994 Consortium/ Save the Children

   บทความ

  • Oradol Kaewprasert,(2009).The Paulinian Compass 1: 48 – 62.
  • Oradol Kaewprasert,(2008).. New Asian Imaginations. Singapore: Nanyang Academy of Fine Arts,187 - 203.
  • Oradol Kaewprasert,(2004). “Tropical Malady (2004), Liminal Film, Liminal Sexuality.”
  • Oradol Kaewprasert,(2003).“In the Mainstream of Thai Queer Cinema: Beautiful Boxer ”

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • The DocNet Summer School Cinematography Workshop, Goethe, Hanoi, Vietnam, 7-17 June 2013

  Volunteer

   • 2005 Translator: www.tsunamisoul.org
   • 2010 The 7th Conference of The United Nations Day of Vesak (23-25 May 2010)
   • 2012 World Blind Union and International Council for Education of People with Visual Impairment
     Conference (WBU-ICEVI 2012 Conference) 

  Filmography

   • Lublae (2013)

  Publications

  • Oradol Kaewprasert.The Paulinian Compass 1 (2009): 48 – 62.
  • Oradol Kaewprasert. New Asian Imaginations. (Singapore: Nanyang Academy of Fine Arts, 2008. 187- 203.
  • Oradol Kaewprasert. “Tropical Malady (2004), Liminal Film, Liminal Sexuality.”
  • Oradol Kaewprasert. “In the Mainstream of Thai Queer Cinema:  Beautiful Boxer (2003).”

  วิชาสอน

  ปริญญาตรี

  • CA302 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน 
  • CB 201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
  • CB301 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
  • CB302 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง
  • CB 303 ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • CB422 การวางแผนและประเมินผลสื่อ 
  • CB424 การแปลและการรายงานข่าวต่างประเทศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
  • CB422 การวางแผนและประเมินผลสื่อ 
  • CB 404 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

  ปริญญาโท

  • CM 325 การวางแผนและการจัดการธุรกิจภาพยนตร์และละคร
  • CM 511 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 
  • CM 512 การจัดการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยว
  • CM 526 เรื่องคัดเฉพาะการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยว)


  สาขาที่เชี่ยวชาญ (Research Interests) 

  • Film Studies 
  • Television Studies
  • Thai Cinema
  • Representations
  • Gender Studies

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน ผศ.ดร.อรดล แก้วประเสริฐ