รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย

kanchana 1

 • หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • Untitled Document วุฒิการศึกษา
  · Ph.D., International Communication, Macquarie University,  Sydney Australia
  · M.A, Communication and Cultural Studies,  The University of Western  Sydney,  Nepean, Sydney, Australia
  · ศ.ศ.ม (เทคโนโลยีการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  · ศ.ศ.บ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ·
  ศึกษาระยะสั้น Journalism and Mass Communication, Kent State University, Ohio, America

  ประสบการณ์การทำงาน
  · อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (พฤษภาคม 2542 - ปัจจุบัน)
  · รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิเทศศาสตร์ (พฤษภาคม 2552- เมษายน 2554)
  ·
  เลขาหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาดและสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

  รางวัลด้านการสอนและวิจัย

  · รางวัล Teaching Excellent Award 2010
  · รางวัล Research Excellent Award 2010 (กลุ่มมนุษยศาสตร์/นิเทศศาสตร์/นิติศาสตร์)
  · รางวัล Research Excellent Award 2011 (กลุ่มมนุษยศาสตร์/นิเทศศาสตร์/นิติศาสตร์)

  อบรมและศึกษาดูงาน
  · Certificate, English for Academic Purposes ณ University of Canberra, Australia
  · อบรมและได้รับใบประกาศการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  · อบรมและได้รับใบประกาศ Contemporary Issues in Higher Education Monash University, Australia
  · อบรมและได้รับใบประกาศหลักสูตรTQA Criteria โดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
  · อาจารย์พิเศษคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542-ปัจจุบัน)
  · รองประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทผู้พากย์และผู้บรรยาย (2542-ปัจจุบัน)
  · กรรมการอ่านวิทยานิพนธ์ระดับเป็นปริญญาเอก สาขา International Communication, Macquarie University, Australia
  · กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Macquarie University, Australia และอื่นๆ
  · กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  · กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงเชาวลิตกุล
  · ประธานและกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขาและคณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  · กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.
  · กรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วของ สกอ.
  · กรรมอ่านบทความวิชาและเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

  ผลงานทางวิชาการ
  งานวิจัย
  · งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ E-Learning มาปรับใช้ในระดับบัณฑิตศึกษาหน่วยงานที่ให้ทุน” โครงการส่งเสริมด้านวิชาการ ทบวงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543
  · งานวิจัยเรื่อง “การค้นหาและการสร้างแบบวัดคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเลือกรับรู้หรือตีความละครโทรทัศน์ของเยาวชนไทย” ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2547
  · งานวิจัยเรื่อง “การเลือกรับรู้หรือการตีความละครโทรทัศน์: มโนทัศน์พื้นฐาน การประเมินและการพัฒนา”  หน่วยงานที่ให้ทุน ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีการศึกษา 2550
  · งานวิจัยเรื่อง “การเปิดรับ ความตระหนักรู้และ รูปแบบการดำเนินชีวิตของเยาวชนไทยเกี่ยวกับ “ภาวะโลกร้อน” ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2551
  · งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมไทยสากล” ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2554
  · งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอินโดจีนต่อการสื่อสารด้วยวัฒนธรรมไทยสากล” ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2556
  · งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติต่อวัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวภายใต้วัฒนธรรมไทยสากล แอฟริกาใต้ และสหราชอณาจักรเลโซโท ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
  · งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การค้นหาข่าวสาร และการรับรู้วัฒนธรรมไทยสากลเพื่อการสื่อสารท่องเที่ยวสำหรับประชาชนในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย” พ.ศ. 2559

  บทความวิจัย

  · บทความวิชาการเรื่อง “เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน” ตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  · บทความวิชาการเรื่อง “Cultural enrichment of Asian and Western countries through communication technologies” ตีพิมพ์เป็นบทที่ 4 ในหนังสือรวมบทความวิชาการเรื่อง “Faces of Globalization” Sydney, Australia
  · บทความวิชาการเรื่อง “การศึกษาไทยยุคอิเลกทรอนิกส์” ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  · บทความวิชาเรื่อง “New Communication Technologies and E-learning in Thailand” นำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการ 13th AMIC Annual Conference Impact of New and Old Media on Development in Asia” 1-3 July Bangkok Thailand
  · บทความวิจัยเรื่อง“ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ E-Learning มาปรับใช้ในระดับบัณฑิตศึกษา” วารสารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  · บทความวิจัยเรื่อง “การเลือกรับรู้หรือตีความละครโทรทัศน์: ปัจจัยและการ กำหนดทิศทาง” ตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  · บทความวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบและการสร้างเครื่องมือวัดการเลือกรับรู้หรือ    การตีความละครโทรทัศน์: ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  · บทความวิจัยเรื่องระดับจิตลักษณะของเยาวชนไทยเพื่อการเลือกรับรู้หรือตีความละครโทรทัศน์ นำเสนอและตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการสัมมนา (Proceeding) งาน45 ปี UTCC ACADERMIC WEEKS ครบรอบ 45 ปีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 9 มกราคม 2551
  · Fundamentals of Psychological traits of television Drama Perception or Interpretation for Thai Adolescents: Conceptualization, Evaluation and Development (Face 2, 3) นำเสนอในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอวุโส (สกว.) ครั้งที่ 8 วันที่ 11-13 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี
  · บทความวิจัยเรื่อง “The Causal Model of Psychological Traits Influence on Interpretation about Aggressive and Sex in Television Drama” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  · บทความวิจัยเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนักรู้และรูปแบบการดำเนินชีวิตขอเยาวชนไทยเกี่ยวกับ“ภาวะโลกร้อน” ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
  · บทความวิจัยเรื่อง “Educating Youth on Environment through TV: A Case Study of Thailand” ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ The Asian Economy and Social Environment Vol.3, 2010, Japan
  · บทความวิจัยเรื่อง “Thai Youths and Global Warming: Media Information, Awareness, and Lifestyle Activities” ตีพิมพ์ในวารสาร Applied Environmental Education and Communication. Routledge Taylor and Francis Group Vol. 9, No.3, 2010 เป็นวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ERIC และ Scopus
  · บทความวิจัยเรื่อง “Mass Communication for Environmental Education: Information Exposure, Awareness, and Lifestyle Issues for Thai Youths in Relation to Global Warming” นำเสนอและตีพิมพ์ใน Proceeding ในการสัมมนานานาชาติที่ Osaka ประเทศ ญี่ปุ่น ระหว่าง 2-5 ธันวาคม 2553
  · บทความวิจัยเรื่อง “Understanding of environmental problems: A case of global warming in Thailand” นำเสนอและตีพิมพ์ proceeding ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “SACOMM conference and/or pre-conference colloquium” ในวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2554 ประเทศแอฟริกาใต้
  · บทความวิจัยเรื่อง “การสื่อสารการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมไทยสากล” เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2555
  · บทความวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับสื่อและการรับรู้วัฒนธรรมไทยที่เป็นสากลของชาวเมียนมา” เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2557
  · บทความวิจัยเรื่อง “Thai Cultural Universals and Tourism in Thailand.” Freedom of Information gets a push in South East Asia, Media Asia 2014, 41(2) 151-158, Asian Media Information and Communication Centre, (AMIC), Singapore.
  · บทความวิจัยเรื่อง “การสื่อสารการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมไทยสากลสำหรับชาวลาว” วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร‏ 11(1 มกราคม-มิถุนายน)
  · บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการเปิดรับข่าวสารและระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยสากลของกลุ่มประเทศ CLMV” วารสารลุ่มน้ำโขง Vol.13 No.2 May-August 2017
  · บทความวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยของชาวแอฟริกาใต้” วารสารนิเทศศาสตร์สยามปริทัศน์” ปีที่ 15 ฉบับที่ 19
   · บทความวิจัยเรื่อง The Perception of Thai Cultural Tourism of Cambodia and Malaysia ตอบรับนำเสนอในการสัมมนาระดับนานาชาติ The 2017 International Conference on Business and Social Sciences (ICBASS) ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2560  ณ. เมืองนาโกย่า  ประเทศ ญี่ปุ่น
  · บทความวิจัยเรื่อง “Plots and Thai Cultural Contents for ASEAN Television Drama” International Journal of Communication and Media Studies (IJCMS)
  · บทความวิจัยเรื่อง “ละครโทรทัศน์สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน” อยู่ในกระบวนการตีพิมพ์

  หนังสือและตำรา

  · การวิจัยทางสื่อสารมวลชน ทุนอุดหนุนจากโครงการส่งเสริมทางด้านวิชาการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ตีพิมพ์ในโครงการตำรามาตรฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2546
  · ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  · การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา : รูปแบบและการใช้ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
  · การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2551 และ 2552
  · ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน พ.ศ.2558
  · กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

  วิชาที่สอน
  ปริญญาตรี

  • นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
  • พื้นฐานสื่อสารมวลชน
  • สื่อสารมวลชนเบื้องต้น
  • วิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์
  • การวิจัยทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
  • สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • การสื่อสารมวลชนนานาชาติ (ประเทศออสเตรเลีย) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาโท

  • การวิจัยสื่อสารการตลาด
  • การบริหารธุรกิจสื่อ
  • สถิติเบื้องต้นการสื่อสารการตลาด
  • เทคโนโลยีการสื่อสารร่วมสมัย
  • เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่
  • ที่ปรึกษา Thesis และ IS ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย