อ.อเนญชา กลิ่นเกษร

anencha 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 •  

  วุฒิการศึกษา

  • วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  • วารสารศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • Japanese Language Elementary Course conducted by HITC,

  JICA Group Training in the field of Agricultural Cooperatives at IDACA organized by JICA

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2535 - ปัจจุบัน)

  • พนักงานประจำแผนกประชาสัมพันธ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (2526 - 2535)

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย Swinbourne และ Monash University ประเทศออสเตรเลีย

  • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมศักยภาพการเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงานสื่อมวลชนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

  • ศึกษาดูงานการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย ณ ประเทศมาเลเซีย

  • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมศักยภาพการเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 1

  • ประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ครบรอบ40 ปี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

  วิชาที่สอน

  • CA 102 สื่อมวลชนเบื้องต้น

  • CB 301 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

  • CB 327 หัวข้อพิเศษทางวิทยุกระจายเสียง

  • CB 425 งานโครงการด้านวิทยุกระจายเสียง

  • CX 001 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น

  • CX 002 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน อ.อเนญชา กลิ่นเกษร