ผศ.ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์

suphanit-wo 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 •  วุฒิการศึกษา

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • Postgraduate Visiting Student หลักสูตรปริญญาโท
    MA Web Journalism สาขา วิชา Journalism Studies
    ที่ The University of Sheffield ประเทศ สหราชอาณาจักร
    ในรายวิชา Online Journalism และ Researching News 

  ประสบการณ์การทำงาน

  ประธานวิชาประสบการณ์วิชาชีพวารสารศาสตร์ ของสาขาวิชา (2553-ปัจจุบัน)
  อาจารย์ประจำสาขา วิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2544-ปัจจุบัน)
  • อดีตหัวหน้าหลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2552)
  • อดีตเลขานุการ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2544-2545)
  • อดีตเหรัญญิก สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2548-2551)

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • ศึกษาดูงานกระบวนการจัดทำหนังสือพิมพ์ The Metro ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
  • ศึกษาดูงานกระบวนการจัดทำหนังสือพิมพ์ The Daily Telegraph ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
  • ศึกษาดูงานกระบวนการจัดทำหนังสือพิมพ์ออนไลน์ The Star ณ เมืองเชฟฟิลด์ สหราชอาณาจักร
  • ศึกษาดูงานกระบวนการจัดทำหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Vietnam Net ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
  • ศึกษาดูงานกระบวนการจัดทำหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Vietnam news Agency ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
  • ศึกษาดูงานหนังสือพิมพ์ Saigon Times ณ กรุงโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม
  • ศึกษาดูงานหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
  • ศึกษาดูงานกระบวนการจัดทำหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์
  • ศึกษาดูงานกระบวนการจัดทำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์

  ผลงานทางวิชาการ 

  • งานวิจัย "การจัดทำชุดข้อมูลประกอบการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศอังกฤษ" (2554)
  • งานวิจัย "การออกแบบหลักสูตรและการสอนวิชาด้านวารสารศาสตร์ออนไลน์ในสหราชอาณาจักร" (2551)
  • งานวิจัย "แนวนโยบาย การจัดวาระข่าวสาร และการกำหนดรูปแบบเนื้อหาในการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับการใช้
    ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ อ่าน" (2549)

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • เว็บไซต์ มติชนออนไลน์
  • หนังสือพิมพ์มติชน (ฝ่ายข่าวบันเทิง)
  • นิตยสาร PEOPLE


  บทความ

  • บทความวิจัย "การจัดทำชุดข้อมูลประกอบการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศอังกฤษ"
  • บทความวิจัย “Curricula Design and Teaching Practices of Online Journalism Module in the United Kingdom”
  • บทความวิชาการ “จากบก.ถึงบล็อกเกอร์ : บทบาทผู้เฝ้าประตูข่าวสาร ที่อาจถูกปฏิรูป ?”
  • บทความวิชาการ “นักข่าวพลเมือง ผู้พลิกโฉมหน้าโลกของงาน ข่าว”
  • บทความวิจัย “แนวนโยบาย การจัดวาระข่าวสาร และการกำหนดรูปแบบเนื้อหาในการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับการใช้
    ความต้องการและความพึงพอใจของผู้อ่าน”
  • บทความวิชาการ “หนังสือพิมพ์ออนไลน์ : มองอดีต สู่ปัจจุบัน และเส้นทางอนาคต”


  เอกสารประกอบการสอน
  • การสร้างสื่อวารสารศาสตร์ออนไลน์
  • การสร้างสื่อออนไลน์


  วิชาที่สอน
  • cx001 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
  • cx004 สื่อสิ่งพิมพ์กับสังคม
  • การสร้างสื่อวารสารศาสตร์ออนไลน์
  • การสร้างสื่อออนไลน์
  • การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น
  • ประสบการณ์วิชาชีพ
  • พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน ผศ.ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์