ผศ.สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์

soralak-po 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • วุฒิการศึกษา
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • Professional Certificate in Web Design Fundamentals, Oregon State University


  ประสบการณ์การทำงาน
  • เลขานุการคณะ พ.ศ.2547 ถึง 2551
  • เลขานุการศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน (กรกฎาคม พ.ศ.2546 ถึง 2547)
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน)


  อบรมและศึกษาดูงาน
  • อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร รุ่นที่ 5 (พ.ศ.2549)
  • ศึกษาดูงานด้านสื่อสารมวลชน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ.2547)
  • ศึกษาดูงานด้านสื่อสารมวลชน ณ มณฑลยูนาน (พ.ศ.2551)
  • อบรมหลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับกลาง รุ่นที่ 2 (พ.ศ.2553)


  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ
  • วิทยากรพิเศษ หัวข้อ การจัดทำหนังสือพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ศิลปากร
  • อาจารย์พิเศษ วิชาการจัดทำนิตยสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ศิลปากร 

  บทความ

  • -


  เอกสารประกอบการสอน
  • สื่อสิ่งพิมพ์กับสังคม 


  วิชาที่สอน
  • CA204 การสื่อข่าวและเขียนข่าวเบื้องต้น
  • CJ401 การบรรณาธิกรณ์และการผลิตนิตยสาร
  • CJ404 สัมมนาวารสารศาสตร์กับสังคม
  • CJ405 ประสบการณ์วิชาชีพ
  • CX004 สื่อสิ่งพิมพ์กับสังคม

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน ผศ.สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์