อ.โศภน กัณหะเสน

sophon-ku 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 6
 • โทรศัพท์ : 
 •  

  วุฒิการศึกษา

  • วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


  ประสบการณ์การทำงาน
  • รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2545 - ปัจจุบัน)
  • กรรมการจัดสรรงบจัดทำกิจกรรมประจำสถานศึกษา ของทบวงมหาวิทยาลัย (2544 - ปัจจุบัน)
    อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2535 - ปัจจุบัน)
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(2533 - ปัจจุบัน)
  • หัวหน้าสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2553) 


  อบรมและศึกษาดูงาน
  • - 


  ผลงานทางวิชาการ
  • - 


  ประสบการณ์วิชาชีพ
  • - 


  บทความ
  • - 


  เอกสารประกอบการสอน
  • -


  วิชาที่สอน
  • การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
  • การบรรณาธิกรภาพข่าว (ประสบการณ์วิชาชีพ)

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน อ.โศภน กัณหะเสน