อ.ทรงพร ศรีช่วย

songporn-sr- 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • วุฒิการศึกษา
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (การหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประสบการณ์การทำงาน
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2539 - ปัจจุบัน)
  • ประจำกองบรรณาธิการนิตยสาร "สตรีสาร" (2536 - 2539)
  • ประจำกองบรรณาธิการนิตยสาร "เปรียว" (2529 - 2532)
  • ประจำกองบรรณาธิการนิตยสารนิตยสาร "สู่อนาคต" (2528)

  อบรมและศึกษาดูงาน
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อข่าวสิทธิเด็ก
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนสารคดี
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพการสอน
  • ประชุมวิชาการ เรื่อง สื่อมวลชน : คนและรัฐบาล จัดโดยสภาการหนังสือพิมพ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
  สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต
  • สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ การวิจัยและวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • อบรม Micro Teaching จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2546
  • อบรม Micro Teaching จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2546
  • ศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2551
  • ศึกษาดูงาน E-Learning ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดยฝ่ายวิชาการ มหาวิทลัยหอการค้าไทย ปี 2551

  ผลงานทางวิชาการ
  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ
  • -

  บทความ
  • -

  เอกสารประกอบการสอน
  • -


  วิชาที่สอน
  • CA105 พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
  • CA204 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น
  • CJ301 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
  • CJ323 ประวัติและพัฒนาการหนังสือพิมพ์ไทย
  • CJ404 สัมมนาวารสารศาสตร์กับสังคม
  • สื่อสิ่งพิมพ์กับสังคม

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน อ.ทรงพร ศรีช่วย