ผศ.ว่าที่ร.ต. สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย

somkiet--lu 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6615
 • วุฒิการศึกษา

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ( การสื่อสารมวลชน ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   

  ประสบการณ์การทำงาน 

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ( 2538 - ปัจจจุบัน )

   

  อบรมและศึกษาดูงาน 

  • อบรมระยะสั้น BBC World Service ณ ประเทศอังกฤษ 
  • ศึกษาดูงาน NHK ณ ประเทศญี่ปุ่น 

   

  ผลงานทางวิชาการ

  รายงานวิจัยเรื่องการใช้โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตของคนกรุงเทพมหานคร (2553)

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ 

  • ผู้ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ (2536)
  • ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (2537)

  บทความ 

  • โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตกับการบริโภคสื่อใหม่ในยุคสังคมข่าวสาร

  • การใช้โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตของคนกรุงเทพมหานคร
  http://utcc2.utcc.ac.th/utccjournal/303/ว่าที่ร้อยตรี%20สมเกียรติ%20เหลืองศักดิ์ชัย.pdf

  • พฤติกรรมการใช้โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตของคนกรุงเทพมหานคร
  http://www.utcc.ac.th/thesis/academicweek/2553/comarts/somkiet.pdf

  • ผลสัมฤทธิ์ของผู้ให้บริการโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต
  http://utcc2.utcc.ac.th/utccjournal/322/129_144%20Somkiet.pdf

   

  เอกสารประกอบการสอน

  • ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติ
  • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมสมัย

   

  วิชาที่สอน
  • ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติ
  • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมสมัย

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน ผศ.ว่าที่ร.ต. สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย