ผศ.รัตนา เมฆนันทไพศิฐ

ratana-ma 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6601
 •  

  วุฒิการศึกษา

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นิเทศศาสตรบัณฑิต (การหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2536 - ปัจจุบัน)
  • ผู้สื่อข่าวสายการเมืองหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
  • ผู้สื่อข่าวนิตยสารดอกเบี้ยรายสัปดาห์

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • ทุน Gift ไปศึกษาระยะสั้นที่ มหาวิทยาลัย Washington State University, USA
  • อบรม เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ ของศูนย์วิจัย มกค

  ผลงานทางวิชาการ

  • ทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของนักหนังสือพิมพ์ต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ

  • การเพิ่มยอดจำหน่าย…กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตของหนังสือพิมพ์ไทย

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

  วิชาที่สอน

  • กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
  • พัฒนาการอ่านและการเขียน
  • การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น
  • สัมมนาวารสารศาสตร์
  • วารสารศาสตร์เบื้องต้น
  • การรายงานข่าวขั้นสูง
  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน ผศ.รัตนา เมฆนันทไพศิฐ