ผศ.รัตนวดี นาควานิช

Ratanawadee N

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • วุฒิการศึกษา

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • Academic English Certificate จาก English Language Institute of Bond University

    ประเทศออสเตรเลีย

  • Certificate of Academic English Writing

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2540 - ปัจจุบัน)

  • ผู้สื่อข่าวสายการเมือง ผู้สื่อข่าวสายตลาดหลักทรัพย์ และหัวหน้าข่าวสายอสังหาริมทรัพย์

    หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (2535 - 2540)

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • Take course "Australian Communication" Bond University, Australia

  ผลงานทางวิชาการ

  • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง "การสำรวจภาพลักษณ์ของหอการค้าไทย"

  • "การุกล้ำสิทธิของบุคคลในแวดวงบันเทิงที่ปรากฏทางสื่อมวลชน"

    (ทุนสนับสนุนการพัฒนางานทางนิเทศศาสตร์มูลนิธิดำรงชัยธรรม)

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • การรายงานข่าวเฉพาะด้าน

  • การสื่อข่าวและเขียนข่าวเบื้องต้น

  • การรายงานข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ

  • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  • การรายงานข่าวเชิงสืบสวน

  วิชาที่สอน

  • CA 105 พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

  • CA 204 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น

  • CA 304 การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์

  • CJ 202 การรายงานข่าวขั้นสูง

  • CJ 327 การรายงานข่าวเชิงสืบสวน

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน ผศ.รัตนวดี นาควานิช