อ.อรพรรณ สุนทรกลัมพ์

aurapun-su 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • วุฒิการศึกษา

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2536 - ปัจจุบัน)

  • สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ออกแบบ/กราฟิก) (2534 - 2535)

  • หนังสือพิมพ์สื่อไท (ฝ่ายโฆษณา) (2533)

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • อบรมเรื่อง ครูกับการเรียนการสอนออนไลน์ จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิเด็ก (2549)

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1

  • สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ขั้นต้น

  • สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ขั้นสูง

  • การเขียนเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1

  • สื่อสมัยใหม่

  บทความ

  -

  เอกสารประกอบการสอน

  • วิชาการหนังสือพิมพ์เบื้องต้น

  • วิชาเทคโนโลยีวารสารศาสตร์

  • วิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน

  • วิชาการออกแบบและจัดหน้า

  • วิชากราฟิกเพื่องานวารสารศาสตร์

  • วิชาการบรรณาธิกรณ์และการผลิตหนังสือพิมพ์

  • วิชาการบรรณาธิกรณ์และการผลิตนิตยสาร

  วิชาที่สอน

  • กราฟิกเพื่องานวารสารศาสตร์

  • การบรรณาธิกรณ์และการผลิตหนังสือพิมพ์

  • การบรรณาธิกรณ์และการผลิตนิตยสาร

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน อ.อรพรรณ สุนทรกลัมพ์