ผศ.นฤมล วงศ์หาญ

narumon-wo 2

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 4
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • วุฒิการศึกษา

  •  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  •  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2534 - ปัจจุบัน)

  • ผู้ประสานงานบริษัท NETZSCH (THAILAND) Ltd. (2533 - 2534)

  • ผู้สื่อข่าวนิตยสารวงการก่อสร้าง (2530 - 2531)

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

  วิชาที่สอน

  • การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

  • นิเทศศาสตร์เบื้องต้น

  • การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น

  • การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น

  • ประสบการณ์วิชาชีพ

  • การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน ผศ.นฤมล วงศ์หาญ